Regeringens lovforslag lussing til bøssefædre

Regeringens lovforslag lussing til bøssefædre. Skaber forskelsbehandling af forældre og fejler ift. transpersoners forældreskab.

LGBT komiteen anbefaler, at lovudkastet trækkes tilbage. Det introducerer forskelsbehandling af forældre og fejler i sit forsøg på at inkludere transpersoners forældreskab. LGBT komiteen laver alternative lovudkast.

Lovudkastet

Regeringen har sendt et lovudkast i høring: Udkast til forslag til Lov om ændring af børneloven, navneloven, lov om Familieretshuset og retsplejeloven. Det indeholder forskellige komponenter:

  • Håndtering af hjemmeinsemination under børneloven.
  • Korrekt benævnelse af transpersoner, der bliver forældre.
  • Ændring af navneloven, så ændring af fornavn til modsat køn kan ske enkelt via en erklæring.
  • Ændring af retsplejeloven, så der tales om den, der har født barnet, i stedet for om moderen.

Intentionerne i lovudkastet er derfor meget tilfredsstillende. Det er udførelsen imidlertid ikke.

Skævvridning af regnbuefamilierne

I dag kan en kvinde med en kvindelig partner og en mand aftale at få et barn sammen, og de kan beslutte, om det skal være kvindens partner, der skal være medmor, eller manden, der skal være far, når barnet kommer til verden. Der er således en ligestilling mellem den fødendes partner og manden.

Med regeringens udkast indføres en massiv forskelsbehandling. Her vil en kvinde, der er gift med den fødende, automatisk blive juridisk forælder, mens manden kan anlægge en faderskabssag – også selvom de tre på forhånd har aftalt, at han skal være forælder.

Det er helt uacceptabelt. Og det er oven i købet en fejl, ministeriet har lavet før. I 2012 ville man lave et lovforslag med samme konstruktion, at en kvindelig ægtefælle automatisk bliver juridisk forælder. Dengang lykkedes det at få stoppet det, før udkastet kom i høring, og i stedet formulerede man den nuværende løsning. Det er derfor overraskende, at ministeriet nu igen foreslår modellen. Den er stadig lige uspiselig. Vi skal ikke introducere forskelsbehandling.

Transpersoners forældreskab

LGBT komiteen er meget tilfreds med, at der skal ses på transpersoners forældreskab, for lovgivningen er yderst mangelfuld på det område. Desværre er den foreslåede løsningsmodel ikke gangbar. Den går ud på, at man blot tilføjer en ekstra bestemmelse om, at transpersoner, der bliver forældre, skal omtales svarende til deres juridiske køn, men have rettigheder svarende til kønnet før juridisk kønsskifte. Altså, en transmand, der føder et barn, omtales som far, men har rettigheder som en kvinde, der føder et barn.

Det lyder måske som et snilt trick, men det er det ikke. For det første, så har par af samme køn og par af modsat køn, der får børn, ikke samme rettigheder. Faktisk har par af samme køn lidt mere fleksibilitet end par af modsat køn. Det skyldes, at man fra lovgivers side ønsker at holde fast i et ældgammelt princip om, at en ægtemand automatisk er far til en barn, hans hustru føder – den såkaldte pater set-regel. Denne forskel efterlader transpersoner, der bliver forældre, i en uafklaret situation i forhold til, hvilke regler, der gælder for dem.

Lige så slemt er det, at løsningsmodellen overlader det til domstolene af fortolke love, der er skrevet for ciskønnede, i forhold til transkønnede. En tidligere sag gav til fulde et indtryk af vanskelighederne ved at lave en sådan fortolkning. Retten endte sågar med at tilsidesætte ministersvar som fejlforståelser. Det vidner om, hvor svært det er, at fortolke lovgivningen i forhold til transforældre.

I nærværende udkast gnider man så salt i såret ved ikke blot at introducere nye kønnede bestemmelser i børneloven, der så skal fortolkes. Oven i dette er der 40 siders bemærkninger til lovforslaget, der ignorerer eksistensen af transforældre. Da bemærkningerne er retsdokumenter, som domstolene bruger til at fortolke loven, vil det altså kræve, at domstolene skal fortolke disse bemærkninger i forhold til transforældre.

Navneloven

Lovudkastet foreslår en model, hvor man for at skifte navn til det modsatte køn, blot skal indsende en erklæring. Dette er meget tilfredsstillende, og det er på høje tid. Siden 2014 har man kunne skifte juridisk køn ved hjælp af en erklæring, det bør ikke være sværere at skifte navn. Ministeriet sendte faktisk et lovudkast i høring i 2019 med det formål at korrigere navneloven i forhold til transpersoner, men det var helt utilstrækkeligt og blev trukket tilbage.

Retsplejeloven

Forslagene i lovudkastet til ændringer i retsplejeloven er meget tilfredsstillende. Det foreslås at fjerne brugen af kønnede roller. For eksempel bliver “Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse efter børneloven for familieretten i den retskreds, hvor barnets mor har hjemting,” til “Familieretshuset indbringer en sag eller afgørelse efter børneloven for familieretten i den retskreds, hvor den, der har født barnet, har hjemting.”

Dermed er transpersoners forældreskab korrekt inkluderet i loven.

Træk udkastet tilbage

På grund af de mange problemer, der er med lovudkastet, anbefaler LGBT komiteen, at lovforslaget deles, så delene om navneloven og retsplejeloven fremsættes, mens afsnittet om ændringer af børneloven trækkes tilbage.

Håndteringen af hjemmeinsemination og af transpersoners forældreskab er essentielle områder, så det er meget ærgerligt, at vi må skyde det længe ventede lovforslag til hjørne. Men vi ser ingen anden mulighed, for det vil forringe LGBT-personers retsstilling.

To hele lovudkast fra LGBT komiteen

For at være konstruktive, og for at hjælpe sagen videre, har LGBT komiteen valgt at lave ikke blot én men to gennemskrivninger af børneloven. Her viser vi, hvordan børneloven kan formuleres, så de intentioner, der er i regeringens lovudkast, faktisk kan implementeres.

Den første gennemskrivning er præcis de samme intentioner, det vil sige håndtering af hjemmeinsemination og transpersoners forældreskab. Gennemskrivningen følger de retningslinjer, vi har fremlagt i vores Kompendium i inkluderende familieret.

Den anden gennemskrivning tilføjer en enkelt ekstra komponent, nemlig adgangen til mere end to juridiske forældre. Som det fremgår er forskellen på de to gennemskrivninger ganske lille.

Formålet med at lave disse omfattende gennemskrivninger er konkret at vise, hvordan det er muligt i praksis at implementere en inkluderende familieret. Vi ønsker at flytte diskussionen fra det holdningsprægede til det konkrete. Det synspunkt, at det slet ikke kan lade sig gøre at formulere en lov, så den lever op til vores ønsker, kan vi afvise.

Vi håber, regeringen vil lade sig inspirere.


Lovudkastet med referencer i Vidensbanken om kønsidentitet

LGBT komiteens Kompendium i inkluderende familieret

Lovudkastet på høringsportalen: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af børneloven, navneloven, lov om Familieretshuset og retsplejeloven (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner)

Navnelovsforslag:
Høringssvar: Familieret, børnebortførelse og navneskift
Revideret udkast til lovforslag afstår fra at styrke LGBT-rettigheder

Analyse af transpersoners forældreskab: Sag om transmands faderskab er fejlfortolket

3 Responses

Comments are closed.