Få mangler ved ligebehandlings-lovforslag

Få mangler ved ligebehandlings-lovforslag

Få mangler ved regeringens ligebehandlings-lovforslag, som implementerer en fuld beskyttelse mod forskelsbehandling og diskrimination på grund af sensuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakterer, og som generelt opfylder vores ønsker. Vores høringssvar kalder dog på enkelte præciseringer.

Intet generelt diskriminationsforbud

Indledningvist bemærker vi, at vi havde foretrukket en egentlig diskriminationsreform. Beskyttelsen mod forskelsbehandling og diskrimination og strafskærpelsesbestemmelsen vedrørende hadforbrydelser – herefter samlet kaldet beskyttelseslovene – er i Danmark udformet som en bred vifte af bestemmelser på enkeltområder: Kønsligestilling, etnicitet, handicap, alder, tro og religion og sensuel orientering. Bestemmelserne har vidt forskellig historisk baggrund, og det har gjort, at de udgør et kludetæppe, hvor alle områderne er beskyttet på lidt forskellig vis. Køn og etnicitet er bedst beskyttet, da de er drevet af EU-direktiver. Tro og religion, alder og sensuel orientering er i dag ringest beskyttet. Nu bliver beskyttelsen i forhold til sensuel orientering løftet, ligesom områderne kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakterer endelig tilføjes. Men tilbage står tro og religion og alder. LGBT komiteen havde foretrukket, at der var blevet gennemført et generelt forbud mod diskrimination, men regeringen har valgt at fortsætte med særlovgivning på de enkelte områder.

Præciseringer

Med den valgte model, kan vi så til gengæld konstatere, at den dækker alt det, vi har bedt om: At beskyttelsen i forhold til seksuel orientering nu også gælder udenfor arbejdsmarkedet, og at kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakterer tilføjes som beskyttelsesgrunde.

Fordi beskyttelseslovene udgør et kludetæppe, bliver lovforslaget da også ret omfattende, for der er mange steder, der skal justeres i paragrafferne for at implementere denne udvidelse af beskyttelsen.

I selve lovteksten har vi nogle mindre redaktionelle ændringsforslag, men også et mere konkret forslag: Lovforslaget taler nemlig alene om en persons seksuelle orientering, kønsidentitet osv., men diskrimination, forskelsbehandling og overfald sker ofte på baggrund af en antagelse om en persons seksuelle orientering, kønsidentitet osv. Vi ønsker, at dette skal fremgå specifikt af lovteksten.

Vi har også foreslået forskellige præciseringer af bemærkningerne til loven. Disse er vigtige retskilder, som anvendes af juristerne i retssager på området, og som hjælper med at præcisere, hvad lovgiverne har ment med lovteksten. Her anbefaler vi, at det præciseres, at aseksualitet er omfattet af begrebet seksuel orientering.

Sproglige forbehold

Et sted i bemærkningerne til loven har indsneget sig en tekst, som i sig selv virker stigmatiserende, og den bør bestemt skrives ud. Mere gennemgribende har vi endvidere peget på et sprogproblem, som har besværliggjort italesættelsen af vores område i mange år. I selve lovteksten anvendes ord om karaktertræk: seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakterer. Dette er præcist og dækkende. Men i bemærkningerne til loven tales hyppigt om persongrupper eller identiteter: lesbiske, bøsser, biseksuelle, trans- og interkønnede. Brugen af ordet transkønnet er uheldig, da der ikke er enighed om, hvad det dækker. Nogle anvender ordet som en fællesbetegnelse for alle transidentiteter, mens andre bruger ordet som en moderne betegnelse for det, der tidligere kaldtes transseksuelle. Det er ikke hensigtsmæssigt med en såden uklarhed i en tekst, der udgør et fortolkningsbidrag til lovteksten. Vi anbefaler derfor, at man anvender ordet transpersoner, som ér en fællesbetegnelse.

Præcis vores anbefalinger

Lovforslaget er præcis det, LGBT-komiteen har anbefalet regeringen at gennemføre, når det nu ikke er et generelt forbud mod diskrimination. I årevis har vi påpeget de væsentlige mangler, der er i beskyttelsen, og de alvorlige konsekvenser disse har for LGBT-personer. Det er også karakteristisk, at mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, har bedre beskyttelse, end vi har her. Derfor er vi også meget tilfredse med dette lovforslag fra regeringen. Vi ser frem til det videre arbejde med gennemførelsen af forslaget.

Her finder du lovforslaget i høringsportalen

Omtalen i transviden.dk

2 Responses

Comments are closed.