Landvindinger og stopklodser i corona-året

Landvindinger og stopklodser i corona-året

Landvindinger og stopklodser i corona-året: Et yderst progressivt politisk udspil, men også fodslæberi og øget modstand ude i verden. Det er noget af det, vi kan se tilbage på i det på alle måder mærkværdige år 2020.

Vi vil tænke tilbage på 2020 som corona-året, det år, hvor COVID-19 førte os bort fra hinanden, hvor krammere gik heden, og hvor vi alle måtte lære at arbejde og interagere via videomøder. Det betød for os, at de store LGBT-arrangementer fik et helt andet format end vi er vant til, men det betød ikke, at den politiske udvikling gik i stå.

For os i LGBT-komiteen var forandringen ikke så stor endda, da vi under alle omstændigheder arbejder meget på skriftligt grundlag. Vi har vanen tro produceret en lang række breve og skrivelser med henblik på at sætte fingeren på ømme punkter i lovgivning og forvaltning.

Fremragende regeringsinitiativ – men med mangler

Vi var ikke tilfredse med den tid, det tog regeringen at færdiggøre det tværministerielle arbejde med kortlægning af LGBTI-relaterede uligheder i lovgivningen. Til gengæld var vi yderst tilfredse med resultatet: En bred buket af varslede lovinitiativer til gennemførelse af ligestilling. De var i det store og hele skåret efter den læst, vi selv havde produceret: Frit juridisk kønsskifte til børn og unge uden nedre aldersgrænse, udbredelse af børnelovens bestemmelser til hjemmeinsemination, kønskorrekt formulering af forælderskab til transpersoner og en fyldestgørende revision af ligebehandlingslovene, for blot at nævne hovedlinjerne.

På to områder er vi skuffede. Vi havde håbet på, at den meget lange, tid det tog den tværministerielle arbejdsgruppe at færdiggøre sit arbejde, betød, at det lovforberedende arbejde var så fremskredet, at man hurtigt kunne omsætte de politiske udmeldinger til konkrete lovforslag. Sådan gik det ikke. I indeværende folketingssamling får vi diskriminationsreformen, mens de resterende områder udsættes til næste samling.

Mere skuffende var, at regeringen ikke turde tage skridtet fuldt ud i forhold til regnbuefamilier og åbne op for mere end to juridiske forældre. Dette er et grundlæggende og indgribende problem for mange danske børnefamilier.

Diskriminationsreformen

Lad os dog glæde os over det udspil, der allerede har manifesteret sig, nemlig revideringen af en stribe love med henblik på at gennemføre fuld beskyttelse mod forskelsbehandling og diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, såvel indenfor som udenfor arbejdsmarkedet. Vi har i årtier kæmpet for at få lukket hullerne i det rodede kludetæppe af en lovgivning, der skal beskytte borgerne mod forskelsbehandling og diskrimination. Den mangelfulde lovgivning betyder, at vi kun har været beskyttet mod diskrimination indenfor arbejdsmarkedet, og at kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika ikke har været nævnt specifikt.

Fra LGBT komiteens side kunne vi godt have ønsket os en endnu bredere løsning, nemlig gennemførelse af et generelt forbud mod diskrimination. For os giver det ikke så meget mening at lovgive om hver enkelt beskyttelsesgrund. Men når det nu ikke har politisk opbakning, er vi yderst tilfredse med den fuldstændighed, der skabes på vores område med det aktuelle lovforslag. Vi ser frem til at få værktøjer til rådighed til at imødegå den diskrimination og forskelsbehandling og de hadforbrydelser rettet mod LGBTI-personer, som desværre også er en del af dagens Danmark.

Fodslæberi og kødannelse

Vi har også i år været i løbende debat med sundhedsvæsenet, navnligt i forhold til sundhedsydelser til transpersoner. Vi finder, at der er en vis fodslæben, og vi har problematiseret den uvilje, der er visse steder i behandlingssystemet, mod at skabe gennemsigtighed, en gennemsigtighed der også er nødvendig for at den politiske ledelse kan afgøre, om beslutninger føres ud i livet.

Vi har ligeledes problematiseret undtagelsen af kønsskifteoperation fra behandlingsgarantien. Coronaepidemien har medført udsættelse at et meget stort antal behandlinger generelt i sundhedsvæsenet, det vil sige man har ophævet udrednings- og behandlingsgarantien midlertidigt for en lang række ikke-kritiske sygdomme. Når den behandlingspukkel, der dermed opstår, skal afvikles, så skal alle disse behandlinger ind foran transpersoners kønsskifteoperationer, fordi disse under alle omstændigheder er undtaget behandlingsgarantien. Derfor har vi ønsket, at denne særlige undtagelse fra behandlingsgarantien ophæves, så transpersoner ikke automatisk og med fuldt overlæg stilles bagerst i køen.

Institutionaliseret aggression

Vi har gennem året set mange aggressioner mod LGBT-miljøet rundt om i verden. I foråret gik vi fra LGBT komiteens side ind i en folketingsdebat om en dansk stillingtagen til Ungarns Victor Orbans lovinitiativer. I debatten i Folketinget fremførtes det synspunkt, at det enkelte lands folkevalgte parlamenter selv må bestemme, hvordan lovgivningen skal skrues sammen i eget land, og derfor kan man ikke som dansk politiker komme anstigende og løfte pegefingre. Vi udarbejdede i LGBT komiteen en analyse, der viste, hvordan både den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EU-domstolen og den ungarske forfatningsdomstol allerede havde forholdt sig til emnet flere gange. De havde alle konkluderet, at stater skal anerkende borgerens køn efter et kønsskifte, og dette var nok til at kunne konkludere, at den nye ungarske lov var i uoverensstemmelse med såvel den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EU-lovene og den ungarske grundlov. Domstolene havde talt – så danske politikerne var i deres gode ret til at kritisere.

Vi ses i det nye år

Vi kom igennem 2020 på godt og ondt. Vi går fortrøstningsfulde ind i det nye år og ser frem til fortsat at arbejde for stadig bedre LGBT-rettigheder. Vi ses.

Få mangler ved ligebehandlings-lovforslag

Lovforslaget i høringsportalen

Ambitiøst udspil om juridisk kønsskifte og ligebehandling

22 resultater af LGBT komiteens arbejde det forgangne år

Kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige imod kritik af Ungarn