Kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige imod kritik af Ungarn

Folketinget diskuterede forholdene i blandt andet Ungarn, som kort forinden havde vedtaget et forbud mod juridisk kønsskifte. Men kan danske politikere kritisere deres folkevalgte ungarske kolleger, når de lovgiver i eget land? LGBT komiteen redegjorde for, hvorfor danske politikere ikke bare kan, men bør kritisere Ungarn.

Forespørgslen

I forlængelse af en række udviklinger i Ungarn – og andre østeuropæiske lande – tog en række folketingspolitikere initiativ til en forespørgselsdebat med udenrigsministeren. Der var tale om repræsentanter fra et bredt udsnit af det politiske spektrum: Rasmus Nordqvist (UFG, nu SF), Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Jens Rohde (RV), Halime Oguz (SF), Søren Søndergaard (EL) og Katarina Ammitzbøll (KF). Udgangspunktet var den ungarske corona-nødretslov, og der var særligt fokus på LGBTI-personers forhold:

F 59: Forespørgslen
Hvad kan regeringen oplyse om konsekvenser for retsstatsprincipper og fundamentale rettigheder i EU's medlemslande, herunder i Ungarn i forbindelse med den lovgivning, der er vedtaget til håndteringen af covid-19, og hvilken dialog har regeringen haft med f.eks. Ungarn om eventuelle konsekvenser for minoriteter, særlig lgbti-personer, som direkte eller indirekte følger af den nødretslov, som Ungarn vedtog i marts 2020?

Forespørgselsdebatten i Folketinget fandt sted få dage efter det ungarske parlament havde gennemført et regeringsforslag, som blandt andet betyder et de facto-forbud mod juridisk kønsskifte. LGBT komiteen har været i tæt dialog med det danske politiske system herom. Den ungarske lov er et væsentligt tilbageslag for transpersoners og interkønnedes rettigheder, og LGBT komiteen har plæderet for, at Danmark officielt skal kritisere Ungarn for dette.

Selvom loven blev vedtaget af et stort flertal i parlamentet og ikke via nødretsloven, så er det ikke desto mindre et brud på europæisk retspraksis og de europæiske værdier, og emnet blev en naturlig del af debatten om F 59.

Debatten i Folketinget

I folketingssalen var der en ret tydelig splittelse mellem spørgernes partier og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, mens Liberal Alliance var uafklaret.

Kort før forespørgselsdebatten i Folketinget lød det fra Ungarn, at nødretsloven ville blive fjernet i juni. Nye Borgerlige fokuserede specifikt på nødretsloven, som man argumenterede for, ikke var i strid med EU-lovgivningen og i øvrigt blev fjernet hurtigere end dansk covid-relateret særregulering.

Dansk Folkeparti havde derimod stor lyst til at diskutere køn og juridisk kønsskifte. Ordfører Morten Messerschmidt (DF) forsøgte under hele debatten at afspore denne, ved at afkræve de andre ordførere svar på, om det er i strid med menneskerettighederne, at man som borger ikke frit kan vælge et ud af 22 køn. Endvidere brugte han megen tid på at mene, at der ikke findes nogen lovhjemmel for at kritisere Ungarn, da det jo er et folkevalgt parlament og regering, der blot lovgiver i deres eget land, og det skal politikere i andre lande ikke blande sig i.

De andre ordførere valgte nogle lidt runde svarformuleringer, da de ikke lige kunne lovhjemmelen på stående fod. Da netop synspunktet om, at man ikke kan kritisere fra politisk hold, men må overlade dette til de internationalretlige institutionder, kom til at fylde en del, og da der ikke var en knivskarp tilbagevisning heraf, besluttede LGBT komiteen at klæde Folketinget bedre på.

LGBT komiteens analyse

For det er hævet over enhver tvivl, at andre europæiske lande er i deres aldeles gode ret til at kritisere Ungarn for antitransloven, for både den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EU-domstolen og den ungarske forfatningsdomstol har allerede forholdt sig til emnet flere gange. Som en analyse, LGBT komiteen udarbejdede, viser, har de alle konkluderet, at stater skal anerkende borgerens køn efter et kønsskifte, og dette er nok til at kunne konkludere, at den nye ungarske lov er i uoverensstemmelse med såvel den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EU-lovene og den ungarske grundlov. Domstolene har talt – så politikerne er i deres gode ret til at kritisere.

Som nævnt, var Liberal Alliance uafklaret, og i debatten lænede ordfører Henrik Dahl (LA) mest i retning af synspunktet om, at vi ikke skal blande os i hinandens lovgivning, heller ikke selvom vi finder andre landes lovgivning usympatisk. Men da Folketinget efter pinsen skulle stemme om en vedtagelse i forlængelse af forespørgselsdebatten, stod Folketinget samlet pånær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige:

V 73: Forslag til vedtagelse:
Folketinget finder det essentielt, at EU's medlemslande overholder grundlæggende værdier og demokratiske principper, der er fundamentet for EU-samarbejdet og for frie demokratiske samfund. Vi må aldrig gå på kompromis med demokratiet eller den enkelte borgers frihed, værdighed, retssikkerhed og ligestilling. Folketinget noterer med bekymring, at enkelte EU-medlemslande, herunder Ungarn, har udviklet sig i retning af mindre frihed, demokrati og retssikkerhed, og at tendensen er forværret under covid-19-krisen. Det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte borger – herunder især for LGBTI-personer samt minoritetsgrupper bredt set. Folketinget opfordrer regeringen til at gå i forreste række for at sikre, at EU's grundlæggende værdier og demokratiske principper opretholdes, og at alle midler inden for EU-retten tages i brug for at forhindre og bekæmpe diskrimination. Folketinget støtter, at udenrigsministeren har rejst bekymringen i EU, Europarådet og bilateralt, og at Danmark kæmper for en stærk og effektiv retsstatsmekanisme, der muliggør økonomiske konsekvenser, når medlemslande krænker retsstatsprincippet.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 87 (S, V, RV, SF, EL, KF, LA, ALT, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG) og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 10 (DF og NB), hverken for eller imod stemte 0.

Morten Messerschmidt (DF) havde fremsat et alternativt forslag til vedtagelse:

V 74: Forslag til vedtagelse
Folketinget stiller sig undrende over for, at alene Ungarn kritiseres for at indføre coronanødlove uden solnedgangsklausul og med overførsel af vidtgående kompetence fra parlament til regering, når flere EU-lande har indført noget tilsvarende. Folketinget konstaterer, at det er ethvert EU-lands ret at indrette sig, som det enkelte land vil, med respekt for grundlæggende retsstatsprincipper, demokratiet og de vestlige frihedsrettigheder. Det er ikke en opgave for det danske Folketing eller EU at afgøre. Folketinget finder det bekymrende, at EU i almindelighed, men Europa-Parlamentet i særdeleshed, stadig mere intenst blander sig i medlemslandenes indre forhold. Et parlament, der opfører sig som en domstol, bryder lige så meget retsstatsprincipperne som en regering, der ikke respekterer domstolene.

Forslaget bortfaldt, da det første forslag blev vedtaget.

Klar tale

Det var meget tilfredsstillende at høre udenrigsminister Jeppe Kofods (S) klare tale med tydelig og udtalt kritik af Ungarn. I sin indledende tale plæderede han kraftigt for, at det internationale samfund skal stå vagt om retsstatsprincipperne, og sagde blandt andet:

Men jeg tager også de svære sager op bilateralt, altså direkte over for Ungarns regering. F.eks. var jeg den første til at tage kontakt til min ungarske udenrigsministerkollega, da bekymringen over de ungarske nødretstiltag opstod, og vi har fra dansk side også taget det kontroversielle ungarske lovforslag om kønsskifte op med dem.

Det var ligeledes tilfredsstillende, at en meget bred samling af partier valgte at rejse debatten og at sætte LGBTI-temaet direkte ind i forespørgslen. Blandt ordførerne fra disse partier var der en udtalt opbakning til transrettigheder, og ordfører for forslagsstillerne, Rasmus Nordqvist (SF), kunne da også runde forespørgselsdebatten af med tilfredshed.

Fra LGBT komiteens side er vi meget glade for, at vedtagelsen fik et endnu bredere mandat fra Folketinget, idet kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod. Problemet med antitransloven er ikke ungarsk indenrigspolitik, men et europæisk anliggende. Hvis ikke danske politikere kan sætte foden ned, hvem kan så?

Tidligere indlæg fra LGBT komiteen:

Ungarsk lovforslag vedtaget – Danmark må protestere LGBT komiteens andet til udenrigsministeren

LGBT komiteen forfølger ungarnssagen: Transrettigheder trædes under fode LGBT komiteens indlæg på Altinget

Transundertrykkende lovforslag i Ungarn LGBT komiteens brev til udenrigsministeren, Folketinget og danske MEP’er

Hør eller læs hele forespørgselsdebatten på Folektingets hjemmeside