Beslutningsforslag om medfædre vedtaget

Beslutningsforslag om medfædre vedtaget

Beslutningsforslag om medfædre vedtaget med stort flertal. Beslutningsforslag B 72 om anerkendelse af medfaderskab i regnbuefamilier var resultatet af et borgerforslag, som på rekordtid samlede langt flere støttetilkendegivelser end de krævede 50.000.

Resultatet af forslaget er, at der er støtte til at kunne registrere to mandlige forældre i forbindelse med altruistisk svangerskabsdonation (surrogatmoderskab), og at der vil blive nedsat en ekspertgruppe, som skal opstille mulige modeller for, hvordan og i hvilket omfang man kan anerkende forældreskab ved kommercielle surrogatiaftaler, der giver fædre ret til at blive medfædre, men samtidig sikrer beskyttelse af kvinders og børns rettigheder. Ekspertgruppens arbejde skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til kommerciel svangerskabsdonation.

En lidt skæv diskussion

Diskussionen om forslaget blev i et vist omfang fordrejet, da det nogle gange blev hævdet, at mandlige medforældre forskelsbehandles. Men det er ukorrekt. Siden 1999 har et barn kunne have to forældre af samme køn, enten to kvinder eller to mænd. Det skete i form af stedbarnsadoption. Ved adoption bliver man juridisk set hverken mor eller far eller medmor eller medfar – man bliver blot juridisk forælder. Der er ingen juridisk forskel på juridisk forælderskab afhængig af, hvordan det er opnået. Når man er forælder, er man forælder.

Det, der skete i 2013 var, at man gjorde det muligt at blive registreret som forældrepar af samme køn, altså uden en stedbarnsadoption. Med andre ord, regnbuefamilierne kom ind under børneloven i stedet for adoptionsloven. Men ikke alle, for børneloven har et princip om, at den der føder barnet, automatisk er den ene juridiske forælder. Lovgiverne fandt de nødvendigt at indføre et nyt forældrebegreb i børneloven, da den fødendes kvindelige partner ikke er hverken far eller mor i børnelovens forstand. Derfor indførte man begrebet medmor i loven – et ord, som jeg i øvrigt skabte mange år tidligere.

Et godt delresultat

At muliggøre medfaderskab som pendent til medmoderskab kræver, at der gøres op med mindst et af to paradigmer: 1) At den, der føder barnet automatisk er forælder. 2) At et barn kun kan have to juridiske forældre. I LGBT komiteen ønsker vi et opgør med begge dele. Det var politikerne ikke parat til i 2013.

Det er LGBT komiteens ønske, at der skal være videre rammer om familieskabelse. Derfør ønsker vi, at der skal skabes ordnede forhold for svangerskabsdonation. Vi er derfor også meget glade for, at borgerforslaget har banet vejen for en lovning på, at altruistisk svangerskabsdonation skal tillades. Det er et storartet resultat. Vi håber også, at den politiske stillingtagen efter ekspertgruppens arbejde vil sikre, at de faktiske forældre kan blive registreret fra fødslen også i det tilfælde, en svangerskabsdonor modtager en kompensation for at gennemføre en graviditet. Det skal selvsagt ske, så det undgås, at der bliver tale om udnyttelse af kvinder, fx presset af fattigdom.

Det er til gengæld ærgerligt, at den store opbakning til medfædreskabet ikke også giver opbakning til at se på den anden mulighed, nemlig at et barn kunne have mere end to juridiske forældre. I mange regnbuefamilier er det i praksis tilfældet, at et barn har mere end to forældre, men der kan kun være to juridiske. LGBT komiteen har tidligere redegjort uddybende for, hvordan der juridisk ville kunne gennemføres flerforældreskab.

Stort flertal for beslutningsforslaget

Beslutningsforslaget blev vedtaget med 89 stemmer for (S, V, SF, RV, EL, KF, NB, LA, FG og UFG) og 7 stemmer imod (DF og Bent Bøgsted (UFG)). Hverken for eller imod stemte 0.