Rigspolitiet: Ingen kønsspecifikke funktioner

Rigspolitiet: Ingen kønsspecifikke funktioner

Rigspolitiet: Ingen kønsspecifikke funktioner. LGBT komiteen har spurgt Rigspolitiets koncern HR om arbejdsmæssige konsekvenser ved kønsskifte. Her tænkes bl.a. på den særlige bestemmelse i retsplejeloven om visitering:

§ 792 e, stk. 2. Legemsindgreb skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Det skal herved bl.a. så vidt muligt iagttages, at et indgreb, der ellers kan føles krænkende for blufærdigheden, kun foretages af personer af samme køn som den undersøgte eller af sundhedspersonale. Kræver et sådant indgreb afklædning, må det så vidt muligt kun overværes af personer af samme køn som den undersøgte eller af sundhedspersonale.

Rigspolitiet nøjes med at konstatere

I forhold til det konkrete spørgsmål omkring legemsindgreb efter retsplejelovens §792 e, stk. 2 skal det indledningsvis bemærkes, at formålet med bestemmelsen er at sikre, at den som undersøges i forbindelse med en sigtelse, så vidt muligt kropsvisiteres af en person med samme køn.

Formålet med bestemmelsen er således et beskyttelseshensyn over for den sigtede og dennes blufærdighed.

Rigspolitiet er ikke bekendt med, at retsplejelovens bestemmelse har givet anledning til konkrete problemstillinger i forhold til det rejste spørgsmål. Der vil således være en forventning om, at politikredsene i de konkrete tilfælde tager hensyn til den sigtede, således at retsplejelovens § 792 e, stk. 2 overholdes men samtidig udviser et hensyn til den medarbejder, som gennemgår et kønsskifte.

Altså, hensyn til den sigtede og hensyn til medarbejdere, der har fået kønsskifte. Det er heller ikke i politiets personalepolitik, man skal finde en vejledning, så det er en lokal og indviduel afgørelse. Personalepolitikken er meget generel og har blot et mangfoldighedsafsnit, som slet ikke nævner kønsidentitet og seksuel orientering specifikt:

Et godt og smidigt samarbejde på tværs i organisationen giver medarbejdere og ledere mulighed for løse politiets opgaver bedst muligt. Politiet er en arbejdsplads, som i forhold til køn, alder, etnicitet og baggrund tilstræber at afspejle den danske befolkning og dermed skabe den mangfoldighed, der er brug for. Politiet er en rummelig arbejdsplads, hvor tillid og gensidig respekt er bærende for at skabe resultater i en organisation i konstant forandring.

Vi har ønsket gennem vores henvendelse at få politiet til at reflektere over eventuelle arbejdsmæssige konsekvenser af en medarbejders kønsskifte.