Bedre muligheder for X i pas

Bedre mulighed for X i passet med ny pasbekendtgørelse. Inkluderer interkønnede og personer, der ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde.

Bedre muligheder for køn i pas: Pasbekendtgørelsen er blevet opdateret, så der er flere muligheder for at ændre kønsbetegnelsen i passet. I august 2020 kom regeringen med et udspil med ti initiativer, hvoraf det tiende var:

  • Det skal være muligt at få X i passet for interkønnede og personer, der ikke fast identificerer sig som værende mand eller kvinde samt for personer under 18 år.

Det er dette initiativ, der nu er udmøntet.

LGBT komiteen kritiserede udkast

I den hidtil gældende pasbekendtgørelse fandtes følgende bestemmelse:

  • Kommunalbestyrelsen kan tillade, at kønnet betegnes X, hvis en pasansøger, der er fyldt 18 år, afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om kønsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, eller den pågældende dokumenterer tidligere at være blevet tildelt nyt personnummer efter § 3, stk. 6, i lov om Det Centrale Personregister.

Man kunne altså få X i passet, hvis man erklærede, man er transkønnet, eller hvis man havde fået juridisk kønsskifte. Det er den bestemmelse, regeringen ønskede at udvide.

Regeringen sendte et udkast til revideret pasbekendtgørelse i høring. Dette indeholdt følgende bestemmelse:

  • Kommunalbestyrelsen kan tillade, at kønnet betegnes X i passet, hvis en pasansøger afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om kønsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, en opfattelse af at være interkønnet eller ikke fast at identificere sig som værende mand eller kvinde, eller den pågældende dokumenterer tidligere at være blevet tildelt nyt personnummer efter § 3, stk. 6, i lov om Det Centrale Personregister.

LGBT komiteen fandt den formulering uheldig og foreslog i stedet:

  • En pasansøger kan i passet få kønsbetegnelsen X ved afgivelse af en skriftlig erklæring om, at ønsket om kønsbetegnelsen X er begrundet i, at pasansøger har en oplevelse af at tilhøre det andet køn, er interkønnet eller ikke fast identificerer sig som værende enten mand eller kvinde, eller den pågældende dokumenterer tidligere at være blevet tildelt nyt personnummer efter § 3, stk. 6 i lov om Det Centrale Personregister.

Nu er den nye bekendtgørelse udsendt, og skønt vi ikke blev imødekommet i forhold til indledningen om kommunalbestyrelsen, ér vi blevet imødekommet i formuleringen vedrørende køn:

  • Kommunalbestyrelsen kan tillade, at kønnet betegnes X i passet, hvis en pasansøger afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om kønsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, at vedkommende er interkønnet, ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde, eller den pågældende dokumenterer tidligere at være blevet tildelt nyt personnummer efter § 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister.

Det kan for fuldstændighedens skyld bemærkes, at det ikke uden videre er muligt at indføre andre alternative betegnelser. Muligheden for at anvende X som kønsbetegnelse i passet er fastlagt i ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas, det vil sige en standard fastlagt af et FN-organ. Det er kun tilladt at bruge F (Female/Kvinde), M (Male/Mand) og X (Unspecified/Uspecificeret).


LGBT komiteens høringssvar:

Omtale i Vidensbanken om kønsidentitet incl. kildehenvisninger og uddrag

Retsinformation: Pasbekendtgørelse. BEK nr. 2693 af 28. december 2021 om pas m.v.