Konservative vil underminere lovforslag om ligebehandling

Konservative vil underminere lovforslag om ligebehandling. Det sker i forbindelse med behandlingen af regeringens lovforslag L 18, som handler om 1) dels at præcisere, at ligebehandlings- og ikkediskriminationslovene også gælder i forhold til kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, 2) dels at gøre det muligt at klage til Ligebehandlingsnævnet i sager udenfor arbejdsmarkedet, og endelig 3) at få kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika med ind under hadforbrydelsesbestemmelsen, det vil sige straffelovens § 81, nr. 6 om strafskærpende omstændigheder.

De konservative har hele tiden helhjertet bakket op om den del, der vedrører hadforbrydelser. Det er i forhold til antidiskriminationsparagraffen, § 266 b, de har forbehold. Derfor vil de dele lovforslaget i to, så hadforbrydelsesdelen behandles for sig, og spørgsmålet om § 266 b behandles for sig. De forslår endvidere, at § 266 b skrives om.

Konservatives forslag

I dag lyder § 266 b således:


§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.


De Konservative foreslår i stedet:


§ 266 b. Den, som offentligt og med forsæt ophidser til had mod en gruppe af personer på baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller kønslig eller seksuel orientering på en måde, der medfører begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.


Det er således en grundlæggende anden bestemmelse: Hvor den eksisterende bestemmelse beskytter særlige befolkningsgrupper mod at blive truet, forhånet eller nedværdiget, så beskytter den foreslåede bestemmelse samfundet mod forstyrrelse af den offentlige orden, når en person offentligt og med forsæt ophidser til had mod særlige befolkningsgrupper.

De Konservative problematiserer endvidere ordene kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, som de finder uklare, og foreslår i altså stedet ‘kønslig orientering’. Men der er allerede en veletableret retspraksis i Danmark og internationalt, som har knæsat begreberne kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Og dertil må siges, at ‘kønslig orientering’ er en helt og aldeles uforståelig konstruktion.

Oprindelsen af § 266 b

§ 266 b er indført i 1939 for at imødegå jødeforfølgelser. Den refererede dengang til “tro, afstamning eller statsborgerforhold”. Det skete “… under hensyntagen til de i den nyeste Tid opdukkede Foreteelser som Forfølgelser af Racer, Troessamfund m.v.” Siden da er andre persongrupper kommet ind under bestemmelsen, men den handler altså stadig om beskyttelse af persongrupper. Det vil de Konservatives forslag lave om på.

Der findes en del retspraksis, som henviser til bestemmelsen, ikke kun vedrørende bestemmelsen selv, men også hvor den har været brugt som fortolkningsbidrag til andre bestemmelser. Det gælder fx en sag om arbejdsmarkedsrelateret diskrimination af en transkvinde for nogle år siden. Her anvendtes forarbejderne til en revision af § 266 b fra midtfirserne til at begrunde, at kønsidentitet og kønsudtryk er omfattet af beskyttelseslovene.

§ 266 b er altså en gammel og central straffelovsbestemmelse med fokus på at beskytte særlige persongrupper. At omskrive bestemmelsen så grundlæggende som foreslået, vil være et opgør med en lang retstradition, og det vil være så væsensforskelligt fra det fremsatte lovforslag, at der ikke længere er identitet: Et lovforslag skal i Danmark have tre behandlinger i Folketinget. Hvis et ændringsforslag er for vidtrækkende, er der ikke længere tale om det samme lovforslag, og derfor er betingelsen om tre behandlinger ikke længere opfyldt.

Førstebehandlingen af lovforslaget

Lovforslaget blev førstebehandlet den 12. oktober. S, SF, RV, EL, ALT støttede forslaget. V fandt, at der var uklarheder, der skulle afklares. KF var som nævnt positive i forhold til hadforbrydelsesdelen, men ellers forbeholden. DF og LA var imod lovforslaget, mens NB erklærede måske at være enige med KF i forhold til hadforbrydelsesdelen, men er generelt forbeholdne.

LGBT komiteen skriver til Ligestillingsudvalget

LGBT komiteen fandt de Konservatives ændringsforslag så problematisk, at vi har skrevet til Ligestillingsudvalget, som behandler lovforslaget. Der er planlagt betænkningsafgivelse torsdag.

LGBT komiteens brev til udvalget:


Vid mere

Udgivelse om dansk ligebehandlingslovgivning

LGBT komiteen: Tøven med beskyttelse. Den danske udvikling af beskyttelse mod diskrimination, forskelsbehandling og hadforbrydelser i forhold til seksuel orientering, kønsudtryk og kønsidentitet.

Lovforslaget

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love. (Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)

Hos Folketinget

I Vidensbanken om kønsidentitet

One Response

Comments are closed.