Socialdemokrater: Flere end to juridiske forældre skadeligt

Socialdemokrater: Flere end to juridiske forældre skadeligt. Forespørgselsdebat viser partiernes positioner. S imod fuld anerkendelse.

Socialdemokrater: Flere end to juridiske forældre skadeligt. Det er konklusionen efter forespørgselsdebat F 19 om at give børn ret til flere juridiske forældre end to. Forespørgslen var stillet af Pernille Skipper (EL) og Mai Villadsen (EL) og lød:

Forespørgslen:
Vil ministeren redegøre for sin principielle holdning til muligheden for at give børn ret til flere juridiske forældre end to, således at børn får ret til samvær med alle deres forældre, og muligheden for, at forældrenes rettigheder i forhold til barsel, børns sygedage, skole-hjem-samtaler etc. forbedres?

Debatten var i og for sig god, og der var både hos ministeren – Astrid Krag (S) – og blandt de fleste ordførere en forståelse for nødvendigheden af at se på forholdene for familier med mere end to forældre. Men socialdemokraterne når frem til decideret at afslå muligheden for at anerkende mere end to juridiske forældre. Det er ærgerligt, ikke mindst når man ser på begrundelsen, at det er for at skåne børnene.

Det fik os til at skrive til Folketingets Ligestillingsudvalg.

VORES BREV:


I forbindelse med forespørgselsdebat F 19 er der fremsat tre forslag til vedtagelse (for nemhed skyld indsat nedenfor som bilag). I forlængelse af debatten finder LGBT komiteen det nødvendigt at komme med en bemærkning.

Modstandere argumenterer de facto for kun én juridisk forælder

Megen modstand mod tanken om mere end to juridiske forældre var relateret til konfliktsituationer og opbrud i familien: Det er stressende for barnet at befinde sig i en familie i konflikt. Det er korrekt, men konsekvensen af det argument burde så være, at loven skal laves om, så et barn altid kun har én juridisk forælder. Hvis forældrene går fra hinanden, er det dermed sikret, at barnet ikke bliver juridisk kastebold mellem forældrene, for så er der – juridisk set – kun én forælder.

Der er antageligvis ingen, der synes, det er en god idé, eller at det skulle gøre barnet mindre stresset over forældrenes konflikt.

Lav et tankeeksperiment

Enhver, der er modstander af tanken om mere end to juridiske forældre, og som selv er forælder, bør lave det tankeeksperiment, at vedkommende selv er ikke-juridisk forælder:

Det betyder, at du – juridisk set – ikke er i familie med dit eget barn. Der er de tekniske ting med for eksempel, at dit barn ikke kan få dit efternavn og kun kan arve efter dig, hvis du har oprettet et testamente, og så ovenikøbet skal betale den store arveafgift. Hertil kommer den evige usikkerhed: Hvad nu, hvis der sker opbrud i familien, eller den juridiske forælder dør? Vil du og dit barn overhovedet kunne se hinanden efterfølgende – det har I ingen ret til, loven er indrettet sådan, at dit barn kan tages fra dig, for ifølge loven er det ikke dit barn.

Er det godt for barnet? Er det etisk forsvarligt?

Det er sådan situationen er i regnbuefamilier med mere end to forældre. Relationen mellem barnet og den eller de, der ikke er juridiske forældre, er ikke beskyttet. Det betyder, at familien – også når der ikke er konflikt – er stresset på grund af den viden, at der ikke er noget sikkerhedsnet.

V 52 af Camilla Fabricius (S) er uforskammet

I vedtagelsesforslag V 52 står:

”… Folketinget bakker op om, at hensynet til barnet bør være det overordnede princip i reguleringen af familieretlige forhold vedrørende børn og ikke hensynet til de voksne. Folketinget er derfor enig med regeringen i, at princippet om to retlige forældre bør fastholdes. …”

(Vores understregning). LGBT komiteen mener i modsætning hertil, at dét at sikre, at en forælder ikke fra den ene dag til den anden rykkes ud af et barns liv, ikke alene er et hensyn til voksne, men i højeste grad også er et hensyn til barnet.

LGBT komiteen anbefaler derfor, at der stemmes nej til V 52. Samtidig anbefaler vi, at der stemmes ja til V 51 af Pernille Skipper (EL), Astrid Carøe (SF) og Christina Thorholm (RV), da det er det forslag, der bedst favner familiernes behov.


Fremsatte forslag til vedtagelse

V 51 af Pernille Skipper (EL), Astrid Carøe (SF) og Christina Thorholm (RV)

Folketinget konstaterer, at de klassiske familieformer med én far, én mor og deres fælles børn ikke længere er dækkende for den virkelighed, som flere og flere børn vokser op i. Kærlighed kender ikke køn, lgbt+-familier dannes og trives, og der findes børn, som vokser op med forældre af samme køn og med flere end to forældre. Den virkelighed bør anerkendes, og Folketinget tog første skridt til dette ved at give mulighed for at dele barselsorlov med op til fire sociale forældre. Folketinget mener derfor, at der bør igangsættes undersøgelser af og vidensindsamling om omfanget af regnbuefamilier med børn med flere end to forældre i Danmark, deres forhold og de barrierer, de møder, med henblik på at tilpasse lovgivningen, så flere familieformer anerkendes.

V 52 af Camilla Fabricius (S)

Folketinget anerkender, at der familier, hvor et barn ikke alene har to retlige forældre, men også én eller flere sociale forældre. De forskellige familieformer skal rummes i vores samfund. Folketinget er opmærksom på, at de hensyn, der skal varetages med reglerne om retligt forældreskab, kan være modsatrettede, f.eks. barnets ret til forældre og hensynet til ligestilling mellem forældrene, mellem gifte og ugifte og mellem par af samme køn og par af forskellige køn. Folketinget bakker op om, at hensynet til barnet bør være det overordnede princip i reguleringen af familieretlige forhold vedrørende børn og ikke hensynet til de voksne. Folketinget er derfor enig med regeringen i, at princippet om to retlige forældre bør fastholdes. Under hensyn til barnets bedste og familiernes mangfoldighed opfordrer Folketinget regeringen til fortsat at arbejde på at understøtte mangfoldigheden i samfundet og familiernes mulighed for at indrette sig på forskellig vis.

V 53 af Marlene Ambo-Rasmussen (V), Brigitte Klintskov Jerkel (KF) og Ole Birk Olesen (LA)

Folketinget er optaget af at sikre, at alle har mulighed for at leve i de familiekonstellationer de ønsker. Folketinget mener, at familiernes ret og frihed til at bestemme over egen tilværelse står højt, hvorfor det er væsentligt, at samfundet indrettes således, at familierne har mulighed for at indrette familielivet på den måde, der passer den enkelte familie bedst. Folketinget mener dog, at man bør være varsom med at indføre en ret til flere juridiske forældre end to, da en sådan ret ikke nødvendigvis vil være i barnets tarv i f.eks. skilsmissesager. Derudover er Folketinget bekymret for en lang række etiske dilemmaer, herunder hvordan flere juridiske forældre påvirker børns opvækst. Folketinget anerkender, at der i dag findes familiekonstellationer, som ikke er retmæssigt ligestillet med traditionelle familietyper. Folketinget foreslår således at undersøge alternative muligheder og løsninger på, hvordan man kan sikre ligestilling i utraditionelle familiekonstellationer under hensyn til barnets tarv.